April 16th, 2016 – Iowa City

4-16-16 003

Django & Goose

4-16-16 013

Millie & Apollo

4-16-16 025

Penny

4-16-16 034

KoKo & Alasco

4-16-16 040

Stella & Bentley

4-16-16 043

KoKo & Alasco & Dixie

4-16-16 052

Milo & Willow & Eddie & Oso

4-16-16 054

Diesel & Milo

4-16-16 057

Stella & Lua

4-16-16 065

Reece & Gus

4-16-16 066

Reece

4-16-16 070

Eddie

4-16-16 076

Helga & Willow

4-16-16 079

Beanie & Reece

4-16-16 101

Monk & Apollo

4-16-16 108

Dixie & Tavish

4-16-16 109

KoKo & Dixie

4-16-16 114

Chester & Bentley

4-16-16 118

Benji & Penny

4-16-16 123

Bentley & Kona & Stella

4-16-16 133

Lua & Stella & Gus