March 5th, 2016 – Iowa City

Apollo & Easton

Apollo & Easton

Frankie & Bella

Frankie & Bella

Zoey & Keeva

Zoey & Keeva

Keeva & Archer

Keeva & Archer

Scooter & Rory

Scooter & Rory

Luke & Bella & Zoey

Luke & Bella & Zoey

Rory & Kona

Rory & Kona

Red & Flip

Red & Flip

Stella & Nala

Stella & Nala

Django & Luca

Django & Luca

Oliver & Easton

Oliver & Easton

Baloo & Sammy & Roscoe

Baloo & Sammy & Roscoe

Luke

Luke

Rory & Oso

Rory & Oso

Benji & Bella

Benji & Bella

Nala & Pattie & Red & Tyson

Nala & Pattie & Red & Tyson

Gracie & Maggie

Gracie & Maggie

Argo & Flip & Tyson

Argo & Flip & Tyson

Gracie & Calvin

Gracie & Calvin